É̲ρ̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲ƙ̲ɦ̲ ỏ̲ɑ̲ ̲ŧ̲ɦ̲ â̲ռ̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲ ̲k̲h̲o̲e̲ ̲“̲ɕ̲ɦ̲ı̲ế̲ռ̲ ̲ŧ̲í̲ɕ̲ɦ̲”̲

658

T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼c̼k̼ ̼S̼ó̼i̼ ̼X̼á̼m̼”̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼,̼ ̼é̼..p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼..í̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼..ỏ̼a̼ ̼t̼h̼..â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼Ó̼n̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼Đ̼.̼L̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼Y̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼c̼k̼ ̼S̼ó̼i̼ ̼X̼á̼m̼”̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼d̼..ọ̼a̼ ̼n̼..ạ̼t̼,̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼..í̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼..ỏ̼a̼ ̼t̼h̼..â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼..e̼ ̼d̼..o̼ạ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼..ỏ̼a̼  ̼t̼.h̼â̼.n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼

V̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼C̼k̼ ̼S̼ó̼i̼ ̼X̼á̼m̼”̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼Ó̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼â̼m̼ ̼I̼I̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼Q̼u̼á̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼Q̼u̼á̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼Ó̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼“̼c̼k̼ ̼S̼ó̼i̼ ̼X̼á̼m̼”̼.

̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼Ó̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼Ó̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼Ó̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼“̼n̼h̼..ạ̼y̼ ̼c̼ả̼..m̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼Ó̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼d̼..ọ̼a̼ ̼d̼..ẫ̼m̼,̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼..ế̼p̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼.

D̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Ó̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼Ó̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼“̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼Ó̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼..i̼ê̼u̼ ̼d̼..â̼m̼.

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼x̼..â̼m̼ ̼h̼..ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼“̼n̼h̼..ạ̼y̼ ̼c̼ả̼..m̼”̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼..ọ̼a̼,̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼