K̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼

772

B̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼P̼l̼u̼s̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼í̼n̼ ̼M̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼P̼h̼à̼n̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼M̼ẩ̼y̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼D̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼í̼n̼ ̼M̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼

̼B̼é̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼;̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼M̼ẩ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼8̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼h̼à̼n̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼M̼ẩ̼y̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼P̼h̼à̼n̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼M̼ẩ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼8̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼M̼ẩ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼M̼ẩ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼H̼ệ̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼P̼h̼à̼n̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼M̼ẩ̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼D̼a̼o̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼M̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼ẩ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼M̼ẩ̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼M̼ẩ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼”̼.̼

̼D̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼í̼n̼ ̼M̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼