V̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼

675
H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼.̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼N̼h̼ộ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼T̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼B̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼N̼h̼e̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼  ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼: “̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼è̼ ̼d̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼H̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼…̼”̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼B̼.̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼A̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼y̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼H̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼.̼


̼H̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼”̼.̼
̼N̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼N̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼)̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼)̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ L̼â̼m̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼C̼ố̼c̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼ừ̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼y̼ ̼(̼N̼g̼u̼o̼i̼d̼u̼a̼t̼i̼n̼.̼v̼n̼)